DWSZdr
Ogłoszenia
Piątek, 20 października 2017 r.
OGŁOSZENIE                 

KONKURS pn. "GRANT KLINICZNY"OGŁOSZENIE                 

   OTWARTEGO NABORU PARTNERÓW DO PROJEKTU PLANOWANAEGO DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA

  

W związku z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2014 r., poz 1146 z późn. zm.), ogłaszam otwarty nabór partnerów do projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych pochodzących spoza sektora finansów publicznych, podległych i nadzorowanych przez Departament Wojskowej Służby Zdrowia MON, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., poz. poz. 1240 z późn. zm.).

W celu zachowania zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, termin na zgłaszanie się podmiotów upływa z dniem 05.01.2017 r.


OGŁOSZENIE

WYBÓR (WSKAZANIE) PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2016 R. SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA, KTÓRYCH PODMIOTEM TWORZĄCYM JEST MINISTER OBRONY NARODOWEJ ORAZ MEDYCZNYCH INSTYTUTÓW BADAWCZYCH NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Treśc ogłoszenia o zamówieniu

SIWZ z załącznikami:

SIWZ, załącznik nr 1 , załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6, załącznik nr 7 - umowa, załącznik ,załącznik nr 8,załącznik nr 9.

Załącznik nr 1 - edytowalny , załącznik nr 2 - edytowalny, załącznik nr 3 - edytowalny, załącznik nr 4 - edytowalny, załącznik nr 5 - edytowalny, załącznik nr 6 - edytowalny, załącznik nr 8 - edytowalny , załącznik nr 9 - edytowalny.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - art.86 ust. 5 ustawy Pzp 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

KONKURSY

OGŁOSZENIE KONKURS pn. "GRANT KLINICZNY"

Konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie - do pobrania

***