DWSZdr
DOSKONALENIE ZAWODOWE
Niedziela, 24 stycznia 2021 r.

Obszar doskonalenia zawodowego wojskowych kadr medycznych.


System doskonalenia zawodowego wojskowych kadr medycznych obejmuje obszerny katalog aktywności obejmujących rożnego rodzaju szkolenia, kursy o charakterze specjalistycznym oraz inne formy edukacyjne realizowane w ośrodkach szkoleniowych wojskowej służby zdrowia.
Istotą systemu jest tworzenie najbardziej efektywnych warunków umożliwiających ciągłe nabywanie nowoczesnej wiedzy oraz doskonalenie praktyczne posiadanych umiejętności przez biały personel w SZ RP.


Komórką odpowiedzialną w Departamencie Wojskowej Służby Zdrowia za działania związane z planowaniem, koordynowaniem oraz  nadzorem nad organizacją i realizacją  przedsięwzięć szkoleniowych w obszarze wojskowej służby zdrowia jest Wydział Planowania Systemu Ochrony Zdrowia. Do jego szczególnych zadań w tym zakresie należy opracowywanie założeń organizacyjno programowych poszczególnych form doskonalenia zawodowego, nadzór w zakresie ich wprowadzania  oraz podejmowanie intensywnych działań mających na celu zapewnienie podmiotom szkoleniowym właściwego oprzyrządowania procesów szkoleniowych. Dotyczy to między innymi intensywne pozyskiwanie nowoczesnych elementów bazy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem medycznych urządzeń szkolno-treningowych – symulatorów/fantomów. Działania te realizowane są przy współpracy z komórkami organizacyjnymi właściwymi do spraw szkolenia w MON, Sztabie Generalnym WP i Rodzajach Sił Zbrojnych oraz strukturami cywilnymi (w szczególności Ministerstwem Zdrowia).


Podstawowym dokumentem planistycznym opracowywanym w DWSZdr regulującym powyższe zagadnienia jest Roczny Plan Doskonalenia Zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP na kolejne lata, realizowany w ośrodkach dydaktycznych wojskowej służby zdrowia.
Jego integralnym elementem jest Harmonogram Szkolenia Wojskowo-Medycznego. W dokumencie tym zawarte są zestawienia poszczególnych szkoleń, limity grup szkoleniowych, a także terminy ich realizacji.


Głównym ośrodkiem szkoleniowym wojskowej służby zdrowia jest Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi (WCKM).
Centrum realizuje następujące zadania w zakresie szkolenia wojskowego i wojskowo-medycznego:
• kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla oficerów w korpusie osobowym medycznym od stopnia podporucznika do stopnia majora włącznie;
• kursy doskonalące adresowane do podoficerów wojskowej służby zdrowia;
• kursy specjalistyczne dla kandydatów na podoficerów wojskowej służby zdrowia w porozumieniu ze Szkołą Podoficerską Wojsk Lądowych w Poznaniu;
• kursy doskonalące dla całości personelu oficerskiego wojskowej służby zdrowia uwzględniając kursy prowadzone na potrzeby przygotowania kadr medycznych do realizacji zadań w związku z pełnieniem służby w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego, w tym kurs CLS (Combat Lifesaver);
• szkolenie rezerw osobowych służby zdrowia na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych;
• szkolenie studentów i absolwentów cywilnych akademii medycznych;
• szkolenie specjalistyczne szeregowych zawodowych.


Ośrodkiem wspomagającym system doskonalenia zawodowego jest Wojskowy Instytut Medyczny (WIM) w Warszawie, który organizuje kursy dla kierowniczej kadry służby zdrowia na stopnie podpułkownika i pułkownika. Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Wojsk i Zdrowia Publicznego (ZOOZWiZP) jest odpowiedzialny za realizację tych kursów w oparciu o bazę szkoleniową WCKM w Łodzi. Zakład Medycyny Morskiej i Tropikalnej (ZMMiT WIM) w Gdyni prowadzi szkolenie kadr medycznych w zakresie patofizjologii nurkowania i chorób tropikalnych.


Ponadto system doskonalenia zawodowego kadr wojskowej służby zdrowia obejmuje inne formy szkoleń, który wpisuje się w przyjęte  w SZ RP normy. Dotyczy to szkolenia językowego, szkoleń zagranicznych, a także szkoleń wynikających z przepisów obejmujących dziedzinę wychowania fizycznego.