DWSZdr
ZADANIA
Niedziela, 24 stycznia 2021 r.

Departament Wojskowej Służby Zdrowia odpowiada za wyznaczanie kierunków rozwoju oraz funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia i opieki psychologicznej oraz systemu orzecznictwa lekarskiego, a także sprawuje nadzór nad SPZOZ i instytutami badawczymi uczestniczącymi w systemie ochrony zdrowia (IB).Celem Departamentu jest stworzenie warunków do funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i opieki psychologicznej w resorcie na rzecz pełniących służbę, zatrudnionych oraz weteranów i weteranów poszkodowanych.

 

 

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

 

 

1) wyznaczanie kierunków rozwoju systemu ochrony zdrowia i opieki psychologicznej w resorcie;

2) określenie standardów ochrony zdrowia i opieki psychologicznej, wytwarzania, przechowywania i obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz osłony sanitarno-higienicznej i weterynaryjnej w resorcie;

3) przygotowywanie projektów aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie ochrony zdrowia i opieki psychologicznej w resorcie oraz monitorowanie regulacji prawnych z tego obszaru;

4) sprawowanie nadzoru formalno-prawnego, właścicielskiego, finansowego oraz merytorycznego nad IB, podmiotami leczniczymi funkcjonującymi w formie SPZOZ oraz spółek kapitałowych;

5) przygotowywanie i prowadzenie procesu tworzenia, reorganizacji, likwidacji, przekazywania poza resort oraz przekształcania w spółki kapitałowe podmiotów leczniczych, dla których organem tworzącym jest Minister;

6) określanie wymagań w zakresie: organizacji, warunków i trybu wykonywania zadań przez organy wojskowej inspekcji sanitarnej, farmaceutycznej i weterynaryjnej;

7) sprawowanie funkcji koordynatora działalności naukowo-badawczej i rozwojowej w obszarze ochrony zdrowia i opieki psychologicznej, z wyłączeniem procedur przetargowych;

8) określanie wymagań w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego personelu medycznego, przebiegu służby w korpusie osobowym medycznym oraz zlecanie zadań z tego obszaru;

9) projektowanie działań przewidzianych do realizacji przez konsultantów krajowych do spraw obronności, konsultantów wojskowych służby zdrowia w dziedzinachmedycyny, farmacji i ratownictwa medycznego;

10) opracowywanie programów zdrowotnych i psychologicznych oraz profilaktycznych, wdrażanie ich oraz monitorowanie realizacji;

11) przygotowywanie propozycji – nakładanych przez Ministra na SPZOZ i IB – zadań niezbędnych ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz nadzór nad ich realizacją;

12) organizacja służby zdrowia i opieki psychologicznej w resorcie;

13) tworzenie warunków do funkcjonowania systemu orzecznictwa wojskowych komisji lekarskich.