DWSZdr
LEGITYMACJA OSOBY POSZKODOWANEJ
Niedziela, 24 stycznia 2021 r.

W zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, żołnierze i pracownicy wojska są uprawnieni do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej (o których mowa w art. 24a, art. 44 ust. 1a, art. 47 ust. 2  oraz art. 57 ust. 2 pkt 12 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), na podstawie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienia.

 

LEGITYMACJA UPRAWNIA OSOBY UPOWAŻNIONE DO:

 

 

korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 20 ustawy (świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej), w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, poza kolejnością (art. 24a),

 

pokrycia z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, świadczeń opieki zdrowotnej, niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane, oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych uprawnionym żołnierzom lub pracownikom także po ich zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę, w związku z urazami i chorobami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, (art. 42 ust. 1),

 

bezpłatnego zaopatrzenia w leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 44 ust. 1a),

 

bezpłatnych wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych (art. 47 ust.2),

 

konsultacji specjalistycznych bez skierowania pozostające w związku z doznanym urazem lub chorobą-art.57 ust.2 pkt. 12 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku.

 

  
Wzór legitymacji osoby poszkodowanej, tryb jej wydawania, wymiany lub zwrotu, a także dane w niej zawarte określa Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu, w związku z art. 47b ust. 1 i 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

 

Legitymacja wydawana jest przez Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia na wniosek osoby uprawnionej.

 

Legitymację odbiera osobiście osoba uprawniona lub upoważniona na podstawie przedstawionego upoważnienia.

 

WNIOSEK NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES DYREKTORA DEPARTAMENTU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA:

ul. NIEPODLEGŁOŚCI 218; 00–911  WARSZAWA

 

 

wraz z niezbędnymi załącznikami (wzór wniosku):


żołnierze: orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej (w sprawie zdolności lub niezdolności do czynnej służby wojskowej), oraz w przypadku kiedy od dnia wydania orzeczenia upłynął rok, aktualne zaświadczenie zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej o kontynuacji leczenia w zakresie urazów lub chorób nabytych poza granicami państwa (rozpoznania wg ICD-10 International Classification of Diseases – Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych);


pracownicy wojska: zaświadczenie zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej uzyskane po zakończeniu pracy poza granicami państwa, oraz w przypadku kiedy od dnia jego wydania minął rok, aktualne zaświadczenie o kontynuacji leczenia w zakresie urazów lub chorób nabytych poza granicami państwa;


– dwie fotografie (podpisane czytelnie na odwrocie imieniem i nazwiskiem);


– kserokopię dowodu osobistego.

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. Dz. U. 05. 208.1740 §2, pkt. 1 w sprawie warunków otrzymania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych żołnierzom w służbie czynnej i pracownikom wojska, świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są osobom uprawnionym, po przedstawieniu następujących dokumentów:

 

– zaświadczenia o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny odpowiedniej ze względu na rodzaj urazu, opatrzonego datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem jego przedłożenia;

 

– protokołu powypadkowego, sporządzonego przez komisję powypadkową powoływaną na podstawie przepisów określających postępowanie w razie wypadku lub ujawnienia choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej;

 

– rozkazu personalnego o wyznaczeniu na stanowisko służbowe żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową do wykonywania zadań poza granicami państwa, a w  przypadku pracownika wojska - umowy o pracę dotyczącej wykonywania przez tego pracownika zadań poza granicami państwa.

 


W przypadku gdy koszt jednorazowego świadczenia opieki zdrowotnej lub łączny koszt świadczenia realizowanego w okresie nieprzekraczającym trzydziestu dni był wyższy niż  5 000 zł, osoba uprawniona przedstawia, poza dokumentami, o których mowa w ust. 1 rozporządzenia, opinię konsultanta wojskowej służby zdrowia dotyczącą potrzeby i zasadności udzielania takiego świadczenia opieki zdrowotnej. Pozytywna opinia konsultanta wojskowej służby zdrowia warunkuje udzielenie osobie uprawnionej takiego świadczenia opieki zdrowotnej.

 


Informacje dotyczące legitymacji osoby poszkodowanej można uzyskać bezpośrednio w Departamencie Wojskowej Służby Zdrowia, pod numerem telefonu: 261 842 612 lub pisząc na adres: ul. Niepodległości 218, 00–911 Warszawa.