DWSZdr
Zadania
Niedziela, 24 stycznia 2021 r.

Wojskowa Inspekcja Sanitarna została powołana przez Ministra Obrony Narodowej w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, zapobieganiu chorób w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Sprawuje bieżący i zapobiegawczy nadzór nad warunkami higieny służby i pracy, higieny radiacyjnej, bezpieczeństwem żywności, w tym warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia, higieny środowiska, warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, higieny wypoczynku i rekreacji.

Prowadzi działalność zapobiegawczą  i  przeciwepidemiczną w zakresie chorób zakaźnych i zawodowych, działalność oświatowo-wychowawczą w zakresie promocji zdrowia.

Ponadto Wojskowa Inspekcja Sanitarna wykonuje zadania związane z prowadzeniem rozpoznania epidemiologicznego i wywiadu medycznego, zabezpieczeniem Sił Zbrojnych RP przed skutkami użycia broni masowego rażenia ze szczególnym uwzględnieniem broni biologicznej oraz podejmuje działania w zakresie likwidacji skutków jej użycia.


         Do zadań Wojskowej Inspekcji Sanitarnej należą:• planowanie, organizowanie i koordynowanie zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny;
• opracowywanie planów zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego w ramach wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) i ich realizowanie;
• współudział w opracowywaniu planów operacyjnych, obronnych, mobilizacyjnych i zarządzania kryzysowego dla Inspektoratu i jednostek podległych w obszarze odpowiedzialności;
• prowadzenie stałego rozpoznania i nadzoru sanitarno-epidemiologicznego w Siłach Zbrojnych RP;
• zapobieganie chorobom zakaźnym i zawodowym, a także koordynowanie i nadzorowanie prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych;
• realizowanie zadań w ramach medycyny prewencyjnej, wypracowywanie i stosowanie metod zapobiegawczych;
• przygotowywanie wymogów, katalogu i potrzeb w zakresie szczepień ochronnych, realizowanych w resorcie obrony narodowej oraz nadzór nad funkcjonowaniem Międzynarodowego Punktu Szczepień  dla potrzeb Sił Zbrojnych RP;
• nadzorowanie likwidacji zachorowań ogniskowych;
•  sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem żywienia i żywności w Siłach Zbrojnych RP;
• koordynowanie i nadzorowanie wykonywania pomiarów i badań prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnohigienicznego i epidemiologicznego oraz kontrolowanych obiektach, w procesie utrzymania higieny wojsk, zwalczania chorób zakaźnych i zagrożeń związkami toksycznymi na stanowiskach służby i pracy, a także sanitarnej ochrony środowiska naturalnego;
• prowadzenie nadzoru nad postępowaniem w sprawie zgłaszania, podejrzenia, rozpoznania i stwierdzania chorób zawodowych;
• udzielania zgody na sprowadzenie z obcego państwa zwłok i szczątków żołnierzy i pracowników cywilnych  oraz udzielania zgody na przewóz oraz wywiezienie z kraju zwłok i szczątków ludzkich;
• prowadzenie nadzoru nad ewakuacją medyczną i rotacją z przyczyn epidemiologicznych żołnierzy i pracowników wojska przebywających poza granicami państwa;
• prowadzenie nadzoru nad działalnością zespołów kontroli zakażeń zakładowych działających w zakładach opieki zdrowotnej;
• sprawowanie nadzoru nad  opiniowaniem projektów budowlanych i remontowych oraz opiniowanie projektów wojskowych norm użytkowych w zakresie spełnienia wymogów sanitarnohigienicznych;
• opiniowanie dokumentacji, wniosków i programów dotyczących prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych obiektów służby zdrowia;
• opracowywanie projektów aktów prawnych związanych ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby i pracy oraz dotyczących zabezpieczenia sanitarno-higienicznego i przeciwepidemicznego wojsk;
• opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie problematyki będącej w kompetencji Wojskowej Inspekcji Sanitarnej;
• inicjowanie przedsięwzięć i prac naukowo-badawczych wdrożeniowych w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych oraz zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych, wynikających z warunków służby i pracy w tym oddziaływania techniki wojskowej na zdrowie;
• inspirowanie działalności oświatowo-zdrowotnej w Siłach Zbrojnych RP oraz uczestniczenie w pracach na rzecz wychowania zdrowotnego;
• opracowywanie analiz i ocen stanu sanitarnohigienicznego oraz sytuacji epidemiologicznej w Siłach Zbrojnych RP, a także przedstawianie wniosków dotyczących poprawy warunków sanitarnych i zdrowotnych służby i pracy;
• opracowywanie bieżących i perspektywicznych planów działania Wojskowej Inspekcji Sanitarnej;
• sporządzanie wniosków dotyczących doskonalenia struktur organizacyjnych, wyposażenia i metodyki pracy pionu sanitarno-epidemiologicznego resoru obrony narodowej;
• opracowywanie koncepcji systemu wykrywania użycia broni biologicznej z uwzględnieniem aktów bioterroryzmu i zwalczania ich skutków w obszarze medycznym;
• współudział z Oddziałem Finansów w opracowywaniu projektów umów zawieranych przez Szefa IWSZ, będących w zakresie kompetencji Inspekcji.