DWSZdr
Akty prawne
Sobota, 23 stycznia 2021 r.

Zakres zadań i kompetencji Wojskowej Inspekcji Farmaceutycznej DWSZdr. określa  § 16 Zarządzenia nr 38 Dyrektora Generalnego MON z dnia 01.08.2018 roku w sprawie zatwierdzenia wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.

Zakres wykonywanych czynności nadzorczych i kompetencji WIFarm. dotyczy obszaru uregulowanego w podanych niżej aktach prawnych:

 -        ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2211 z późn. zm.);

  -        ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r., poz. 1030  z późn. zm.);

 -        ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.);

  -        ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.);

  -        ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1496 z późn. zm.);

  -        ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r., poz. 2096);

  -        ustawy z dnia 14 grudnia  2012 r. o odpadach  (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.);

  -        ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.);

  -       ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1844 z późn. zm.);

  -        ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 937 i 2018);

  -        ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2195  z późn. zm. );

  -        ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.);

  -        ustawy z 11 maja 2001r.  Prawo o miarach (Dz.U. z 2018 r., poz. 376 z późn. zm.);

  -  rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie   wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (Dz.U. poz. 698 z późn. zm.);

  -   rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie współpracy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej z organami wojskowymi sprawującymi nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (Dz.U. poz. 464);

  -    rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać lokale aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz.U.  Nr 208, poz. 1770);

  -        rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2018 r.  w sprawie realizacji zapotrzebowań oraz sporządzania leków w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. poz. 1739);

  -       rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października  2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie (Dz.U. poz. 1266);

  -    rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej (Dz.U. Nr 216, poz. 1831);

  -    rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. z 2015 r. poz. 1889);

  -    rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie postepowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi w przypadku prowadzenia badań lub szkoleń (Dz.U.  poz. 845):

  -        rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 luty 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz.U.  poz. 516);

  -   rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U.  poz. 499);

  -        rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 509);

  -     rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 57, poz. 347);

  -        rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept  (Dz.U.  poz. 745 z późn. zm.);

  -        rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki (Dz. U. z 2015 r., poz. 1109 z późn. zm.);

  -   rozporządzenia Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych ratujących życie (Dz.U.  Nr 18, poz. 94 z późn. zm.);

  -     rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20  kwietnia  2016 r.  w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego. ( Dz.U.  poz. 587 z późn. zm.);  

  -        rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. poz. 1975);

  -     rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. poz. 739.);

  -        rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych oraz stosowane do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (Dz.U.  poz. 1819);

  -        rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 (Dz.U.  poz. 686);

  -        rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi  w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 (Dz.U.  poz. 236).

 

***

 

Decyzje / Komunikaty / Wytyczne / Informacje Naczelengo Inspektora Farmaceutycznego WP:

Wytyczne Dyrektora DWSZdr w zakresie sprawowania nadzoru farmaceutycznego w 2019 roku

Wytyczne w zakresie gospodarki materiałowej produktami leczniczymi w PKW

 DECYZJA NR 1/WS/2013/NIF WP

 DECYZJA NR 1/WC/2013/NIF WP

Rozporządzenie MON z dnia 25.03.2013 w sprawie współpracy PIF z organami wojskowymi ...

 DECYZJA NR 1/D/2013/NIF WP

Rozporządzenie MON 15.05.2013 r. z w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktamileczniczymi i wyrobami medycznymi

 

* * *

Wniosek o wydanie legitymacji WIF: format: .doc, .pdf

Zawiadomienie o utracie/zniszczeniu legitymacji: format: .doc, .pdf

 

 

 

* * *

 

 DECYZJA NR 1/WS/2016/NIF WP

 DECYZJA NR 2/WS/2016/NIF WP

 

 DECYZJA NR 1/D/2016/NIF WP z dnia 12.12.2016 r.

 DECYZJA NR 1/WC/2016/NIF WP z dnia 12.12.2016 r.