DWSZdr
Akty prawne
Środa, 19 grudnia 2018 r.

Zakres zadań i kompetencji Wojskowej Inspekcji Farmaceutycznej IWSZdr. określa  § 18 Szczegółowego zakresu działania Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, stanowiącego załącznik do decyzji Nr 79/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania Szczegółowego Zakresu Działania Inspektoratowi Wojskowej Służby Zdrowia.
Zakres wykonywanych czynności nadzorczych i kompetencji WIFarm. dotyczy obszaru uregulowanego w podanych niżej aktach prawnych.
-  ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( j.t. Dz.U.2008.45.271 z późn. zm.) ;
-  ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2010.107.679
z późn. zm.);
-  ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008.164.1027  z późn. zm.);
-  ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (t.j. Dz.U.2012.0.124 z późn. zm.);
-  ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (j.t. Dz.U.2008.136.856 z późn. zm.);
-  ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j.t. Dz.U.2010.185.1243 z późn. zm.);
-  ustawa z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U.2011.112. 654);
-  ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
(Dz.U.2011.122.696 z późn. zm.);
-  ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U.2011.205.1203);
-  ustawa z dnia  27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150 z późn. zm.)
-  ustawa z 11 maja 2001r.  Prawo o miarach (Dz.U.2004.243.2441 z późn. zm.);
-  rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2002 r.
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać lokale aptek zakładowych
w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz.U.2002.208.1770);
-  rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2003 r.
w sprawie wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych
z aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Obrony Narodowej
(Dz.U.2003.179.1755);
- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie (Dz.U.2007.99.668);
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej (Dz.U.2002.216.1831);
-  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz.U.2003.101.941);
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U.2003.132.1238);
-  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U.2002.144.1216);
-  rozporządzenie Ministra Zdrowia z 1 października 2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U.2008.184.1143);
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U.2008.57.347);
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2012.0.260.);
rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych ratujących życie (Dz.U.2011.18.94);
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U.2010.139.940);
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
(Dz.U.2012.0.739.);
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych oraz stosowane do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (Dz.U.2012.0.169);
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 (Dz.U.2011.188.1123);
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi  w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1
(Dz.U.2012.0.236).


Akty wykonawcze do ustaw:


- rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2002 r. w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w zakładach opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i jednostkach wojskowych  (Dz. U. z 2002r., Nr 160, poz. 1331),

- rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać lokale aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2002r., Nr 208, poz. 1770),

- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1216),

- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2007r. Nr 97, poz. 646.),

- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (Dz. U. z 2003r., Nr 37, poz. 324).

- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przywóz z zagranicy i wywóz za granicę obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R oraz dokumentów uprawniających do ich przywozu z zagranicy i wywozu za granice na własne potrzeby lecznicze (Dz. U. z 2003r., Nr 36, poz. 316),

- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z produktami leczniczymi podrobionymi, zepsutymi, sfałszowanymi, lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory grupy I-R (Dz. U. z 2003 r. Nr 21, poz. 181).

 

***

 

Decyzje / Komunikaty / Wytyczne / Informacje: Naczelengo Inspektora Farmaceutycznego WP

 

 DECYZJA NR 1/WS/2013/NIF WP

 DECYZJA NR 1/WC/2013/NIF WP

Rozporządzenie MON z dnia 25.03.2013 w sprawie współpracy PIF z organami wojskowymi ...

 DECYZJA NR 1/D/2013/NIF WP

Rozporządzenie MON 15.05.2013 r. z w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktamileczniczymi i wyrobami medycznymi

 

* * *

Wniosek o wydanie legitymacji WIF: format: .doc, .pdf

Zawiadomienie o utracie/zniszczeniu legitymacji: format: .doc, .pdf

 

 

 

* * *

 DECYZJA NR 1/WS/2016/NIF WP

 DECYZJA NR 2/WS/2016/NIF WP

 

 DECYZJA NR 1/D/2016/NIF WP z dnia 12.12.2016 r.

 DECYZJA NR 1/WC/2016/NIF WP z dnia 12.12.2016 r.