DWSZdr
TURNUSY LECZNICZO-PROFILAKTYCZNE
Sobota, 23 stycznia 2021 r.

Każdy żołnierz/funkcjonariusz/pracownik, którego stan zdrowia tego wymaga, po powrocie z misji poza granicami państwa ma możliwość skorzystania z turnusu leczniczo-profilaktycznego z „treningiem antystresowym” w wojskowych szpitalach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych.

 

Podstawy prawne:

 - art. 67 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 860),

 - art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1529),

 - rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie badań oraz turnusów dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego po zakończeniu służby poza granicami państwa (Dz. U. poz. 395),

 - art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510 oraz z 2019 r. poz. 1726),

 - rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie turnusów leczniczo-profilaktycznych dla pracowników wykonujących zadania poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1122).

 

Lokalizacja:
Turnusy leczniczo-profilaktyczne z „treningiem antystresowym” realizowane są w 4 wojskowych szpitalach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych w następujących miejscowościach:

Krynica Zdrój
Lądek Zdrój
Busko Zdrój
Ciechocinek

  

Lądek Zdrój 

 

Oferta turnusu zawiera:

• 14 dniowy program „treningu antystresowego”,
• zabiegi przyrodolecznicze,
• zakwaterowanie oraz całodzienne wyżywienie,
• propozycje organizatora (wycieczki, zajęcia kulturalno-oświatowe).

 
Żołnierz przebywa na turnusie leczniczo-profilaktycznym w ramach podróży służbowej, czas pobytu nie jest włączany do urlopu zdrowotnego.

Wspólnie z żołnierzem w turnusie mogą uczestniczyć osoby towarzyszące (odpłatnie) oraz najbliższy, pełnoletni członek rodziny. Pobyt żołnierza na turnusie leczniczo-profilaktycznym pokrywany jest ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Pobyt najbliższego pełnoletniego członka rodziny (poza opieką pielęgniarsko–lekarską i zabiegami rehabilitacyjnymi) finansowany jest przez MON w 50 %.

 

 

Krynica Zdrój


Program „treningu antystresowego”:

·    14 dniowe turnusy leczniczo - profilaktyczne prowadzi się zgodnie z programem profilaktyki psychologicznej pt.: "Trening antystresowy".

·     Zajęcia prowadzą wykwalifikowani psycholodzy kliniczni i psychoterapeuci.

·     Każdy żołnierz po przyjeździe otrzymuje ramowy program treningu antystresowego.

·   Trening antystresowy realizuje się poprzez oddziaływania psychologiczne i zabiegi rehabilitacyjne, uwzględniając potrzeby uczestników (oraz pełnoletnich najbliższych członków rodziny), wynikające z ich aktualnego stanu zdrowia.

·     Turnus rozpoczyna się przyjazdem w niedzielę, a kończy wyjazdem w sobotę.

·     "Trening antystresowy" składa się z następujących części:

      1)        sesje relaksacyjne;

      2)        sesje zajęć grupowych (np. zajęcia psychoedukacyjne, warsztatowe, grupa wsparcia);

      3)        sesje indywidualne z psychologiem i/lub lekarzem psychiatrą;

      4)        zabiegi rehabilitacyjne;

      5)        fakultatywne zajęcia wieczorne.

Ciechocinek

Procedura kierowania żołnierza/funkcjonariusza/pracownika na turnus:

 

 

 

 

 Żołnierza zawodowego lub żołnierza zawodowego wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus leczniczo – profilaktyczny kieruje dowódca jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu pozostaje żołnierz, na wniosek lekarza tej jednostki wojskowej;

Lekarz jednostki wojskowej wystawia skierowanie, którego druki można pobrać ze stron internetowych każdego ze szpitali (linki do stron www poniżej).

Po ustaleniu terminu turnusu żołnierz przesyła skierowanie, podpisane oraz opieczętowane przez dowódcę i lekarza jednostki, do właściwego szpitala uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego.
Żołnierz informuje lekarza o chęci skorzystania z turnusu wspólnie z osobą towarzyszącą. Informacja ta powinna zostać odnotowana na skierowaniu.

Funkcjonariusza lub funkcjonariusza wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny kieruje na turnus odpowiednio Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szef Służby Wywiadu Wojskowego, na wniosek lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad funkcjonariuszem.

Pracownika lub pracownika wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny kieruje na turnus leczniczo – profilaktyczny - dowódca (dyrektor, kierownik/szef) jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej albo Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej, będący jego pracodawcą (podmiot kierujący). Wniosek o skierowanie pracownika lub pracownika z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus leczniczo-profilaktyczny pracownik składa do właściwego podmiotu kierującego. Podmiot kierujący wydaje pracownikowi za pokwitowaniem druk skierowania z wypełnioną częścią dotyczącą danych pracownika, celem uzyskania wpisu odnośnie wskazań lekarza, o których mowa w art. 9b ust. 1 lub ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa. Podmiot kierujący, po uzyskaniu wpisu i po ustaleniu, w uzgodnieniu z pracownikiem oraz z podmiotem prowadzącym turnus, terminu i miejsca turnusu leczniczo-profilaktycznego, kieruje pracownika lub pracownika wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus leczniczo-profilaktyczny.

Uczestnik turnusu leczniczo-profilaktycznego przedkłada oryginał skierowania w dniu przyjazdu do wybranego przez siebie szpitala uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego.

 

  Busko Zdrój


Przydatne linki:

https://20 wszur.pl

http://szpital wojskowy.pl/

http://www.23wszur.pl/misja.htm

http://22wszur.pl

 

 

W okresie epidemii SARS-CoV-2 (do odwołania), zgodnie z § 10a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów zakazów związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066 i 1161) warunkiem rozpoczęcia działań realizowanych w ramach turnusów leczniczo-profilaktycznych w wojskowych szpitalach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych przez osoby uprawnione albo osoby uprawnione wraz z ich pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu leczniczo-profilaktycznego. Podstawą do wykonania testu jest skierowanie właściwego podmiotu kierującego osobę uprawnioną albo osobę uprawnioną wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny odpowiednio na turnus leczniczo-profilaktyczny.

PONADTO Weterani poszkodowani - żołnierze, których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi, co najmniej 30% mogą być uczestnikami turnusów readaptacyjno-kondycyjnych, które organizowane są w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym w Mrągowie. Celem turnusów jest uzupełnienie systemu osłony psychologicznej weteranów poszkodowanych, aktywizacja sportowo – rekreacyjna oraz pomoc w rehabilitacji.

 

Turnusy trwają 14 dni, w czasie których weterani poszkodowani biorą udział w zajęciach psychologicznych, sportowo – rekreacyjnych oraz w zabiegach rehabilitacyjnych,
w zależności od zaleceń lekarskich.

Zajęcia psychologiczne są prowadzone przez specjalistów z WOSzK Mrągowo w formie zajęc grupowych lub konsultacji indywidualnych.

Zajęcia sportowo – rekreacyjne prowadzone są przez instruktorów wychowania fizycznego w grupach dostosowanych do kondycji i możliwości fizycznych uczestników.

Zabiegi rehabilitacyjne prowadzone są przez wykwalifikowany personel medyczny WOSzK Mrągowo.

Weteranowi w turnusie może towarzyszyć pełnoletni członek rodziny (zgodnie z art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa - Dz. U. z 2019 r. poz. 1569, z późn. zm.), który również może aktywnie uczestniczyć
w zajęciach. Koszt pobytu, wyżywienia oraz udziału w zajęciach członka rodziny pokrywany jest z budżetu MON.

Realizacja przedmiotowych turnusów odbywa się w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie turnusów readaptacyjno-kondycyjnych dla weteranów poszkodowanych-żołnierzy (Dz. U. poz. 388).

 

 

 W okresie epidemii SARS-CoV-2 (do odwołania), zgodnie z § 10c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów zakazów związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066 i 1161) warunkiem rozpoczęcia turnusów readaptacyjno-kondycyjnych realizowanych w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym w Mrągowie przez osoby uprawnione albo osoby uprawnione wraz z ich pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu. Podstawą do wykonania testu jest skierowanie właściwego podmiotu kierującego osobę uprawnioną albo osobę uprawnioną wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus readaptacyjno-kondycyjny.

Aby być uczestnikiem turnusu należy po powrocie do macierzystej jednostki wojskowej udać się do lekarza jednostki, celem wydania skierowania na turnus readaptacyjno-kondycyjny.

Pobyt na turnusie:

1. Jest bezpłatny (na podstawie rozkazu wyjazdu).

2. Nie jest włączany do czasu urlopu zdrowotnego.

3. Nie wpływa na przebieg dalszej kariery zawodowej.

4. Może być miłą aktywną formą spędzenia czasu z rodziną.

5. Można zabrać ze sobą dzieci już w wieku przedszkolnym (od 3 lat).

 

Więcej szczegółów na stronie https://woszkmragowo.wp.mil.pl/pl/

 

 

WOSzK Mrągowo