DWSZdr
Zadania
Piątek, 22 stycznia 2021 r.

Służba Weterynaryjna WP (SW WP) stanowi integralną część Służby Zdrowia Wojska Polskiego i realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ochrony zdrowia zwierząt w celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia żołnierzy i personelu wojskowego.

 

Zadania SW WP realizowane są w stosunku do jednostek i instytucji wojskowych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Przedsięwzięcia te obejmują także rozpoznanie stanu epizootycznego i ocenę sytuacji epizootycznej miejsc dyslokacji wojsk. Ponadto służba weterynaryjna bierze udział w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, sprawuje nadzór nad warunkami utrzymania i wykorzystania zwierząt doświadczalnych, prowadzi szkolenie, profilaktykę i lecznictwo zwierząt etatowych.

 

W zakresie zabezpieczenia weterynaryjnego wojsk Służba Weterynaryjna WP współpracuje z: Wojskową Inspekcją Sanitarną, Służbą Żywnościową, służbami weterynaryjnymi państw NATO oraz właściwymi instytucjami cywilnymi kraju, głównie z Głównym Lekarzem Weterynarii i Departamentem Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Sanitarną.

  

Zapleczem naukowo-badawczym, konsultacyjnym i szkoleniowym Służby Weterynaryjnej WP jest Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii z siedzibą w Puławach oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

 

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA:

 

A. W zakresie nadzoru sanitarno - weterynaryjnego nad żywnością pochodzenia zwierzęcego:

1) kontrola i opiniowanie pod względem sanitarno - weterynaryjnym podmiotów zaopatrujących lub ubiegających się o zaopatrywanie w żywność jednostek i instytucji wojskowych,
2) systematyczna kontrola zakładów przetwórstwa mięsnego, mleczarskiego, rybnych oraz drobiarskich aktualnie zaopatrujących jednostki i instytucje wojskowe,
3) ocena jakości zdrowotnej produkcji w/w zakładów, poprzez laboratoryjne badanie prób żywności pobranych w trakcie rutynowych i doraźnych kontroli,
4) analiza laboratoryjna prób żywności pochodzących z ognisk zatruć pokarmowych w jednostkach i instytucjach wojskowych,
5) kontrola sanitarno - techniczna środków transportu żywności zarówno dostawców jak
i transportu własnego jednostek wojskowych,
6) nadzór sanitarno - weterynaryjny nad przechowywaniem żywności w jednostkach i instytucjach wojskowych oraz nadzór nad warunkami długookresowego składowania środków spożywczych w bazach i składnicach,
7) regularne kontrole bloków żywnościowych jednostek wojskowych,
8) monitorowanie występowania niebezpiecznych środków spożywczych wprowadzonych do obrotu na terenie kraju i państw ościennych (oficjalny dostęp do systemu zgłaszania niebezpiecznych środków spożywczych Unii Europejskiej – RASFF),
8) szkolenie personelu służb logistycznych z zakresu prawa żywnościowego i systemów zapewnienia jakości zdrowotnej żywności.

 

B. W zakresie zabezpieczenia przeciwepizootycznego wojsk:

1) monitorowanie sytuacji epizootycznej w rejonach rozmieszczenia wojsk i w rejonach przyległych, sytuacji epizootycznej na terenie kraju oraz państw ościennych na podstawie danych spływających z niższych szczebli dowodzenia jak i cywilnych organów administracji weterynaryjnej jak i sanitarnej (Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Sanitarna),
2) realizacja akcji szczepień i zabiegów profilaktycznych u zwierząt będących własnością wojska,
3) współuczestnictwo w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i zoonoz (np. wścieklizna, grypa ptaków, BSE, włośnica),
4) uczestnictwo w ogólnokrajowych programach eradykacji chorób zakaźnych (np. wścieklizna) realizowanych na obszarach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, współpracując w tym zakresie z Inspekcją Weterynaryjną,
5) organizowanie i współuczestnictwo w akcjach eliminacji z terenów wojskowych bezpańskich zwierząt.