DWSZdr
STAŻE PODYPLOMOWE
Niedziela, 24 stycznia 2021 r.
I.    Podstawy realizacji staży podyplomowych
Na podstawie art. 15 ust. 7a. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 t.j. z późn. zm.)

Lekarz, lekarz dentysta powołany do zawodowej służby wojskowej odbywa staż podyplomowy na stanowisku lekarza stażysty lub lekarza dentysty stażysty, na które zostaje wyznaczony przez właściwy organ wojskowy w porozumieniu z Wojskową Radą Lekarską.

Podstawa prawna prowadzenia staży podyplomowych  - rozporządzenie MZ.

Lista Ministra Obrony Narodowej podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych – zarządzenie Ministra Obrony Narodowej.
Na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2011 r. Nr 113, poz. 658)
„Art. 4. 2. Osoby zobowiązane do odbycia stażu podyplomowego, o którym mowa w art. 15 ustawy, o której mowa w art. 1, które nie rozpoczęły stażu podyplomowego najpóźniej:
    1)    z dniem 1 października 2017 r. w przypadku lekarza albo
    2)    z dniem 1 października 2016 r. w przypadku lekarza dentysty
-    są zwolnione z obowiązku odbycia tego stażu. Do osób tych nie stosuje się art. 5 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”


II.    Informacja dla podmiotów leczniczych MON
Załączniki do umowy na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.
Wniosek o wypłatę;
Załączniki nr 3-6.