DWSZdr
Zmiana miejsca szkolenia specjalizacyjnego
Piątek, 22 stycznia 2021 r.
Lekarz , który chce zmienić miejsce szkolenia specjalizacyjnego składa następujące dokumenty:
- prośbę do Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Wojskowej Służby Zdrowia,
- zgodę podmiotu leczniczego na dalszą kontynuację szkolenia wraz z oświadczeniem objęcia kierownictwa nad specjalizacją,
- w przypadku udostępnienia miejsca szkoleniowego przez Wojewodę na podstawie „§ 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 401) lekarz dołącza opinię Konsultanta Wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny,
- kserokopię 2 str. Karty Szkolenia Specjalizacyjnego z potwierdzeniem zaliczenia okresu szkolenia specjalizacyjnego przez byłego kierownika specjalizacji.”