DWSZdr
Wyniki postępowań kwalifikacyjnych
Piątek, 19 października 2018 r.

Zgodnie z § 6 rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej  (Dz. U. 2013 r., poz. 401) Minister Obrony Narodowej wskazuje termin rozpoczęcia odbywania szkolenia specjalizacyjnego i kieruje lekarza MON do podmiotu leczniczego  MON,  MSW lub innego podmiotu leczniczego, wydając lekarzowi MON:
•    skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w podmiocie leczniczym MON, podmiocie leczniczym MSW albo innym podmiocie leczniczym, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
•    kartę szkolenia specjalizacyjnego, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
•    indeks zabiegów i procedur medycznych, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
•    informację o obowiązującym go programie specjalizacji, zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
•    informację o obowiązującym go programie uzupełniającym odpowiednim dla danej specjalizacji, określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 16g ust. 2 ustawy.

Dokumenty, o których mowa w ust. 2, wydaje się lekarzowi MON po przedstawieniu przez niego dokumentu, o którym mowa w art. 16c ust. 18 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

Dokumenty do odbywania szkolenia specjalizacyjnego będą wydawane  przez Wydział Planowania Systemu Ochrony Zdrowia Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia  (pokój 157)  do dnia 15 kwietnia 2017 rw godz 8:00 - 15:00. Dokumenty do szkolenia specjalizacyjnego należy odebrać osobiście.

  

2013 SESJA JESIENNA

Załącznik : Postępowanie Kwalifikacyjne 1-31 Pażdziernika 2013 r.

 

2014 SESJA WIOSENNA
Załacznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 Marca 2014 r.

 

2014 SESJA JESIENNA

Załącznik: Postepowanie kwalifikacyjne 1-31 października 2014 r. - zakwalifikowani

Załacznik: Postepowanie kwalifikacyjne 1-31 października 2014 r. - niezakwalifikowani

 

2015 SESJA WIOSENNA

Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2015 r. - zakwalifikowani
 
Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2015 r. - niezakwalifikowani

 

2015 KWALIFIKACJA 1- 31 październik

Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 pażdziernik 2015 r. - zakwalifikowani
 
Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 październik 2015 r. - niezakwalifikowani

 

 

2016 KWALIFIKACJA 1- 31 marca

Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2016 r. - zakwalifikowani
 
Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2016 r. - niezakwalifikowani

 

 

2016 KWALIFIKACJA 1- 31 października

Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 października 2016 r. - zakwalifikowani
 
Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 października 2016 r. - niezakwalifikowani

 

 

  

2017 KWALIFIKACJA 1- 31 marca

Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2017 r. - zakwalifikowani
 
Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2017 r. - niezakwalifikowani

 

  

2017 KWALIFIKACJA 1- 31 października

Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 pażdziernika 2017 r. - zakwalifikowani
 
Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 października 2017 r. - niezakwalifikowani

 

  

2018 KWALIFIKACJA 1- 31 marca

Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2018 r. - zakwalifikowani
 
Załącznik: Postępowanie kwalifikacyjne 1-31 marca 2018 r. - niezakwalifikowani