DWSZdr
EGZAMIN PES
Piątek, 22 stycznia 2021 r.

Dokumenty do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego powinny być złożone do  Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia. Obsługę administracyjną tej czynności zapewnia CKP WIM (Warszawa ul. Szaserów 128).

Wniosek o przystąpienie do PES  należy elektronicznie wygenerować ze strony CEM następnie wydrukować oraz własnoręcznie i czytelnie podpisać.

Terminy składania dokumentów do PES do Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia :

-sesja wiosenna do dnia 31 grudnia,
-sesja jesienna do dnia 31 lipca.

WYMAGANE DOKUMENTY:

·    wniosek o przystąpienie do PES (wniosek należy wygenerować ze strony CEM następnie wydrukować oraz własnoręcznie i czytelnie podpisać); 

·         indywidualne (szczegółowe) roczne plany odbywania specjalizacji - zaakceptowane przez kierownika specjalizacji - opracowane na podstawie ramowego programu
z danej dziedziny;

·         opinia zawodowa lekarza wystawiona przez kierownika specjalizacji;

·         karta szkolenia specjalizacyjnego z:

- zaliczeniem kierownika specjalizacji szkolenia (stażu) specjalizacyjnego odbytego zgodnie z programem specjalizacji,

- wymaganymi wpisami z potwierdzeniami i zaliczeniami staży, kolokwiów, dyżurów itd.; 

·         indeks wykonywanych zabiegów i procedur medycznych (potwierdzonych); 

·         zaświadczenia o ukończonych kursach; 

·    praca poglądowa ogłoszona drukiem lub w maszynopisie z zakresu problematyki objętej programem specjalizacji zaakceptowana przez kierownika specjalizacji;
w przypadku osób ze stopniami naukowymi: wykaz publikacji, zaakceptowany przez kierownika specjalizacji oraz kserokopia zaświadczenia o posiadanym stopniu i tytule naukowym (oryginały do wglądu);

·     zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego ze Studium Języków Obcych Akademii Medycznej (uznawane są zaświadczenia o zdaniu egzaminu
z języków kongresowych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego);

·         kserokopie dyplomów posiadanych specjalizacji (oryginały do wglądu);

·         kserokopia prawa wykonywania zawodu (wszystkie zapisane strony, na których dokonane są wpisy + oryginał do wglądu);

·         zaświadczenie o przynależności do towarzystwa naukowego.

Powyższa lista zawiera wykaz podstawowych dokumentów. W przypadku, gdy programy specjalizacyjne określają dodatkowe wymogi, muszą być one również spełnione.

Opisana wyżej procedura dotyczy tylko tych lekarzy, którzy występują o dopuszczenie do egzaminu po raz pierwszy. W przypadku lekarzy, którzy byli już dopuszczeni do PES i:

·         nie zdali go;

·         nie przystąpili do egzaminu;

·         nie zdali jego części;

·         nie podeszli do części egzaminu 

konieczne jest jedynie elektroniczne wypełnienie wniosku na stronie CEM jego wydrukowanie i przesłanie do CEM.

 

 

UWAGA !!!

Dokumenty powinny być złożone w białej, wiązanej, niepodpisanej teczce, a w przypadku większej liczby dokumentów - przekazane w jednej, odpowiednio zabezpieczonej paczce. Informacje Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w sprawie trybu postępowania w celu przystąpienia do PES oraz  składania wymaganych dokumentów zamieszczone są na stronie www.cem.edu.pl 

 

***
Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dla danej specjalności organizuje Centrum Egzaminów Medycznych (CEM), a przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna. 

Terminy  PES:

-        sesja wiosenna egzaminy od 1 marca do 30 kwietnia,

-        sesja jesienna egzaminy od 1 października do 30 listopada.

Wszyscy lekarze dopuszczeni do egzaminu przez Komisję Egzaminacyjną są powiadamiani  przez CEM listownie o dacie i miejscu poszczególnych egzaminów na 14 dni przed egzaminem.

Wykaz terminów jest na bieżąco uaktualniany po zaakceptowaniu daty egzaminu przez Konsultanta Krajowego oraz Dyrektora CEM.

Wykaz terminów znajduje się na stronie www.cem.edu.pl